O nás (Rólunk)

Zámerom materskej školy je realizovať výchovu a vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý má škola vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V zameraní ŠkVP "Malí ochrancovia prírody" sa odzrkadľuje profilácia materskej školy v duchu ochrany a zveľaďovania prírody. Obohacuje výchovu a vzdelávanie o enviromentálnu výchovu. V rámci tejto činnosti sa rozvíja nadanie a talent detí vo výtvarnej a hudobnej výchove, tanečnej a v pohybovej oblasti, v športových aktivitách a v jazykových kompetenciách.


Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Vlastné ciele:

 • uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené, inštitucionálne školské prostredie,
 • zlepšovať sociálnu aktivitu a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu

s rovesníkmi i s dospelými,

 • podporovať vzťah k poznávaniu a učeniu a rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • umožniť napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti

a aktívneho bádania,

 • naučiť deti komunikovať v štátnom - slovenskom jazyku,
 • zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti,
 • osvojovať si pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti,
 • precvičovať správnu výslovnosť a rozvíjať sústredené vyjadrovanie,
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 • poznávať a uplatňovať svoje práva,
 • individuálne rozvíjať deti so špeciálnymi potrebami,
 • získať prvotné základy komunikačných kompetencií, matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych kompetencií, kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a personálnych kommpetencií, občianskych a pracovných kompetencií,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciam štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre I regionálnemu folklóru,
 • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosťa muža a ženy, priateľstva medzi národmi a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa o svoje zdravie a chrániť ho, vrátane rozlišovania zdravej výživy a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 • rozvíjať dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahšie adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ na školské vzdelávanie v základnej škole a realizáciu spoločných podujatí a tak zabezpečiť plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy a utvárať ich predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Vzhľadom na zameranie materskej školy - enviromentálna výchova - sme si stanovili nasledovné ciele:

 • vytvoriť u detí v predprimárnom veku také návyky, návykové systémy a formy správania, ktoré sú smerodajné pri vytváraní prirodzeného a harmonického vzťahu k prírodnému prostrediu,
 • prebúdzať enviromentálne cítenie, byť citlivý na aktuálny stav prírody,
 • zvyšovať povedomie o možnostiach ochrany a zveľaďovania prostredia, v ktorom žijeme,
 • informovať o problémoch v životnom prostredí, o vzájomnom vplyve ľudí a životného prostredia, zamýšľať sa nad riešeniami týchto problémov prostredníctvom zážitkového učenia, komplexne poznať javy a deje v životnom prostredí,
 • získavať skúsenosti a prežívať pocit úspechu z činností, ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia,
 • pozorovať vegetáciu v rôznych lokalitách v každom ročnom období,
 • v rámci ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu vplývať nielen na detí, ale aj na ich rodičov, prostredníctvom spoločných podujatí a vytvárania prírodných kútikov.

Úlohy v spojitosti s ochranou životného prostredia:

 • pestovať také návyky, ktoré zabezpečujú ochranu prírody, oboznámenie sa so škodlivými vplyvmi, ktoré znečisťujú životné prostredie ( vodu, zem, vzduch )
 • ochrana prírody ( zvieratá, rastliny ) oboznámenie sa so základnými pravidlami ekológie na úrovni dieťaťa.

Pri uplatňovaní cieľov budeme zohľadňovať potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjať:

 • psychomotorickú oblasť
 • kognitívnu oblasť
 • sociálno-emocionálnu oblasť
 • morálnu stránku
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie detí
 • rešpektovať, že právo na šťastné detstvo má každé dieťa
 • premyslene vytvárať podmienky na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa
 • opierať sa o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu

Riaditeľka: Gabriela Lengyel Harsányi

Učiteľky:  Mgr. Petronela Bartóková

                        Judita Gumányová

                        Eva Kovácsová

                        Irena Tamášová

Školníčka - upratovačka: Emília Gyarmattyová


Szakmai tevékenységünket és elképzeléseinket bemutató, programunk legfontosabb részeiből idézünk : 

A felgyorsult tempó, a rohamos változások, a modern élet stresszhatásai új és újabb feledatokat jelentenek a gyermekek nevelése, fejlesztése, védelmezése terén. Egyre nagyobb felelősséget jelent a szülők és óvónők részéről megőrizni a gyermekkor nyugalmát, derűjét és ugyanakkor felvértezni őket mindazzal a tapasztalattal, amellyel eligazodhatnak a világban. A mai gyermekek szükségletei, az egyén boldogulásához szükséges személyiségjegyek hangsúlyai változhatnak a társadalmi folyamatok hatására. Az óvodai nevelés ennek megfelelően kell hogy fejlődjön a változásokkal lépést tartva, a korábbi értékeket megőrizve.

A program fejlődés-, és neveléslélektani megalapozottsága révén fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek személyiségének, ezen belül életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő ütemének / érési jellemzőiknek / szem előtt tartásával :

 • az egészséges harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását,

 • az ikolai potenciális tanulási zavarok megellőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

Célunk tehát elsősorban a gyerekek szemilyiségének figyelembe vételével türténő nevelő, fejlesztő munka megvalósítása.

Legfontosabb feladatainknak tartjuk az alábbiakat :

 • Az énkép-önismeret-önértékelés fejlesztése, a gyermek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által. Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önnálló helyzetmegoldásra, hatékonynak érzik, észlelik magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, teljesítményen keresztül történik.

 • Új értékek, normák kialakítása


Alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélést, önérvényesítés alapvető szabályait:

 • egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítsége

 • a nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség mellett a jó megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció alakítása, a jól elvégzett "feladat" utáni megelégedettség ,mint jutalom-értékének alakítása.

 • Az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmein pontos kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti életkorban elvárható kontroll erősítése.


Az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül:

 • a jó- rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségválalás, a gyengébb védelme, segítsége


Az értelmi nevelés feladatai, melyben a feladat a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen kerezstül fejlődjenek megismerő kognitív képességei:

* beszéd,kommunikáció

* egyre pontosabb, valósághű észlelés

* figyelem-összpontosításra való képesség

* valósághoz közelítő képzeleti működés

* reproduktív emlékezet

* problémamegoldó és kreatív gondolkodás

* az alakuló fogalmi gondolkodás


Igazgatónő:  Lengyel Harsányi Gabriella

Óvónők: Mgr. Bartók Petronella

                       Gumány Judit

                       Kovács  Éva

                       Tamáš Irén


Gondnok - takarítónő:  Gyarmatty Emília